Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
HEEMKUNDEVERENIGING HUNSEL
contactgegevens:
Heemkundevereniging Hunsel
Driessensstraat 29
6015 AD Neeritter

e-mail

ANBI inleiding:


Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Reeds in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft de heemkundevereniging Hunsel (HVH) de status van Algemeen Nut Beogende Instelling verkregen. Dit betekent onder meer dat donaties gedaan aan de HVH als gift mogen worden opgevoerd bij de jaarlijkse belastingopgave.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

ANBI gegevens:

NAAM
de vereniging draagt de naam HEEMKUNDEVERENIGING HUNSEL

POSTADRES
De heemkundevereniging heeft een eigen verenigingslokaal genaamd "heemkamer Bronshorn." Dit is gelegen in 6015 AD Neeritter, Driessensstraat 29. Het digitale postadres is info@hvhunsel.nl

REGISTRATIENUMMER
De HVH is opgericht op 31 oktober 1981. Op 15 september 1982 werden de statuten opgenomen in een notariële akte opgemaakt door notaris Linssen te Weert.

De HVH is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken geregistreerd onder nummer 4017531, vestigingsnr. 000022203036.

De HVH heeft het volgende RSIN/fiscaal nummer: 8029.78.915

DOELSTELLING
De doelstelling luidt: de vereniging heeft ten doel het behoud, het herstel en de bescherming van heemkundige, cultuurhistorische, landschappelijk en natuurwetenschappelijke waarden van de gemeente Hunsel, ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de wens.

BELEIDSPLAN
De hoofdlijnen van het beleidsplan liggen statutair vast onder Artikel 3-2 a t/m h. Vanaf 2008 tot nadere datum is het beleid van de HVH er voornamelijk op gericht een drieluik te publiceren aangaande de oorlogshistorie van de voormalige gemeente Hunsel.

BESTUURDERS
Jacq Manders Ittervoort penningmeester

BELONINGSBELEID
Een expliciet beloningsbeleid is niet vastgelegd in de statuten noch in het huishoudelijk reglement. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden gedaan ten behoeve van de HVH. Incidenteel is er sprake van een vergoeding van gemaakte kosten. Doorgaans schenken de bestuursleden het bedrag voor gemaakte kosten (vervoer, prints, telefoon, e.d.) aan de HVH.

ACTIVITEITENVERSLAG
Activiteitenverslagen zijn elders op deze website ter inzage.